Ispirami l’anima. Dante nelle canzoni / Inspiruj mou duši. Dante v písních, 20/10 od 17:00

Ve středu 20. 10. od 17:00 se na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (místnost S8) bude konat přednáška s poslechem ukázek a projekcí Ispirami l’anima. Dante nelle canzoni, již pořádá Italský kulturní institut v Praze, Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU a Jihočeská pobočka Společnosti přátel Itálie. Přednáška je součástí programu XXI. ročníku Týdne italského jazyka a koná se pod patronátem Státního výboru pro oslavy 700. výročí úmrtí Danta Alighieriho italského Ministerstva kultury.

Našimi hosty budou Ferdinando Molteni a Elena Buttiero. Svou účast dále přislíbila ředitelka Italského kulturního institutu v Praze paní Alberta Lai. 

Ferdinando Molteni, který se již dlouhou řadu let zabývá italskou písní a jejím vztahem ke společnosti, se u příležitosti dantovských oslav zabýval hlubším rozborem vlivu, který poezie Danta Alighieriho měla na autorskou písňovou tvorbu jak v Itálii, tak i za jejími hranicemi. Dante vstoupil do lidové kultury již v prvních desetiletích po vydání Božské komedie a poté v ní setrval až do doby, kdy se stal námětem filmů a románů a inspirací pro klasická hudební díla a italskou i mezinárodní populární hudbu. V oblasti autorské písně byli mezi prvními vypravěči básníka a jeho mistrovského díla italští písničkáři období sedmdesátých let jako Fabrizio De André, Roberto Vecchioni a Antonello Venditti. Mezi nejčastějšími dantovskými tématy byl příběh Paola a Francesky a postava Cacciaguidy. Jedna část setkání, na jehož realizaci má podíl hudebnice a docentka Elena Buttiero, bude věnovaná Dantově přítomnosti ve folkové a rockové mezinárodní hudbě a jeho vlivu na ni. 

/

In occasione delle celebrazioni dantesche Ferdinando Molteni, che da molti anni si occupa della canzone italiana e del suo rapporto con la società, ha approfondito l’analisi dell’influenza che la poesia di Dante Alighieri ha esercitato sulla canzone d’autore, sia in Italia che all’estero. Dante è entrato nella cultura popolare sin dai decenni successivi alla pubblicazione della Commedia, per poi rimanervi fino a diventare soggetto di film e romanzi, e ispirando opere di musica classica e pop italiana e internazionale. Nell’ambito della canzone d’autore, tra i primi a raccontare il Poeta e il suo capolavoro sono stati i cantautori italiani della stagione degli anni Settanta con Fabrizio De André, Roberto Vecchioni e Antonello Venditti. Tra i temi danteschi più ricorrenti, la vicenda di Paolo e Francesca e il personaggio di Cacciaguida. Una parte dell’incontro, realizzato col contributo della musicista e docente Elena Buttiero, sarà dedicata alla presenza e all’influenza di Dante nella musica folk e rock internazionale.

Přednáška bude proslovena v italském jazyce.

Vzhledem k zajištění bezpečnosti je vstup na přednášku možný pouze za následujících podmínek:

  • certifikát o očkování proti covidu-19
  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19
  • platný negativní test
  • ochrana dýchacích cest respirátorem nebo obdobným prostředkem dle příslušných norem (FFP2, KN95)

Děkujeme za pochopení!